Atruna

Laipni lūdzam TMS Brokers Europe Ltd. (turpmāk “TMS Europe”). tīmekļa vietnē. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju par TMS Europe un noteikumiem tīmekļa vietnes lietošanai.

TMS Europe ir Maltas finanšu uzraudzības iestādes (Malta Financial Services Authority) uzraudzībā. TMS Europe ir tiesības nodarboties ar finanšu tirgus aktivitātēm kopš 30/03/2016.

Tīmekļa vietne www.tmseurope.lv un citi TMS Europe sniegtie tīmekļa pakalpojumi satur informāciju par TMS Europe piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.

Informācija, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē, nav daļa no kāda pakalpojuma, jo tā tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem un nevar tikt uzskatīta par pamatu investīciju lēmumu pieņemšanā.

Informācija, kas publicēta tīmekļa vietnē, ir TMS Europe veiktās analīzes rezultāts. Kaut arī tā ir sagatavota ar rūpību un balstoties uz uzticamiem datu avotiem,  TMS Europe negarantē informācijas pilnīgumu, precizitāti un patiesumu. Līdz ar to TMS Europe neuzņemas saistības par neprecizitātēm, aizkavēšanos, kļūdām, izlaistu informāciju vai datu plūsmas pārrāvumu, kas var gadīties pakalpojumu lietošanas gaitā, un par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies minēto faktoru rezultātā. Lietotājs pats uzņemas pilnu atbildību par riskiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnes izmantošanu. TMS Europe neuzņemas nekādas saistības pret lietotājiem vai trešajām personām par lēmumiem, kuri pieņemti, balstoties uz padomiem un ieteikumiem, kas iekļauti tīmekļa vietnē publicētajos materiālos.

TMS Europe tīmekļa vietnes ir pieejamas lietotājiem visā pasaulē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas tīmekļa vietnes lapās piedāvātās preces vai pakalpojumi var būt aizliegti vai to lietošana var būt ierobežota fiziskām vai juridiskām personām atbilstoši attiecīgajai vietējai likumdošanai. Fiziskām un juridiskām personām, kurām lietošana ir ierobežota, piekļuve tīmekļa vietnes lapām ir aizliegta.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA REGULĒTO TIRGU, IT ĪPAŠI BIRŽU, PRASĪBU DĒĻ, FINANŠU INSTRUMENTI VAR NETIKT PIEDĀVĀTI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS (ASV) REZIDĒJOŠĀM FIZISKĀM UN JURIDISKĀM PERSONĀM, KĀ ARĪ ŠĪM PERSONĀM NEVAR TIKT SNIEGTI CITI SAISTĪTIE PAKALPOJUMI.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka autortiesības uz TMS Europe tīmekļa vietnēs iekļauto saturu pieder tikai TMS Europe vai tā sadarbības partneriem. Jebkuras informācijas, pavairošana un izplatīšana bez TMS Europe rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta, izņemot gadījumus, kas norādīti TMS Europe tīmekļa vietnē.

TMS Europe tīmekļa vietnes apmeklēšana nevar tikt uzskatīta par jebkāda veida attiecību nodibināšanu ar TMS Europe vai tās sadarbības partneriem, bet precīzāk, vietnes apmeklēšana nesniedz pilnvaras TMS Europe klientu tiesību izmantošanai.

TMS Europe tīmekļa vietne var saturēt reklāmas, kuras ir saistītas ar citu organizāciju sniegtiem pakalpojumiem, piemēram, banerus un saites uz to tīmekļa vietnēm. TMS Europe neatbild par pakalpojumiem un saturu, kurus šādā veidā piedāvā trešās personas tīmekļa vietnes. Lietotājs pats uzņemas pilnu atbildību par riskiem, kas saistīti ar šo tīmekļa vietņu izmantošanu.

TMS Europe savā tīmekļa vietnē apņemas sniegt piekļuvi savas darījumu veikšanas sistēmas izmēģinājuma versijai reģistrētiem lietotājiem. Lai izveidotu kontu sistēmā, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa ar informāciju par lietotāju. Šo datu iesniegšana ir brīvprātīga. Reģistrācija ir iespējama tikai pēc tam, kad lietotājs ir iesniedzis nodoma deklarāciju, apstiprinot personas datu apstrādi mārketinga nolūkos no TMS Europe puses (atbilstoši noteikumiem, kas iekļauti Maltas 2001. gadā izsludinātajā datu aizsardzības likumā) un lai saņemtu e-pastus (atbilstoši Maltas Elektronisko sakaru likumam, kas izsludināts 1998. gadā). Katram ir tiesības pārbaudīt un labot savu personīgo informāciju.

Noteikumi par informācijas sagatavošanu un izplatīšanu, kas izmantota ieteikumiem par finanšu instrumentiem vai to emitentiem saistībā ar TMS Europe.

Finanšu tirgus analīzes un ziņojumus, kuri satur ieteikumus finanšu instrumentiem vai to emitentiem, ir sagatavojuši TMS Europe tirgus analītiķi, ja vien ziņojumā vai analīzē nav norādīts citādāk. TMS Europe ar juridisko adresi Malta, 160 TA' XBIEX SEAFRONT, Gzira GZR 1020, ir Maltas finanšu uzraudzības iestādes pārraudzībā.

Norāde par ieteikumiem’ kuri adresēti to saņēmējiem

TMS Europe veidotās analīzes un ziņojumi ir paredzēti klientiem, kuri ir parakstījuši vienošanos par noteiktu pakalpojumu saņemšanu ar TMS Europe, kā arī citu TMS Europe pakalpojumu, ieskaitot TMS Europe sniegtos interneta pakalpojumus, lietotājiem.

Terminoloģija, kas izmantota ieteikumu saturā

Gadījumos, kad TMS Europe analīzes vai ziņojumi sniedz ieteikumus pirkt vai pārdot konkrētu instrumentu, tas ir jāuztver kā TMS Europe viedoklis par instrumenta nākotnes cenas veidošanos, kas var būt virs pašreizējās tirgus cenas (pirkšanas – "buy" ieteikumos) vai zem pašreizējās tirgus cenas (pārdošanas – "sell" - ieteikumos). TMS Europe analīzēs un ziņojumos izmantoti šādi jēdzieni ar atbilstošiem skaidrojumiem:

  • "tirdzniecība diapozonā" (range trading) , "intervāla svārstības" (interval fluctuations), "konsolidācija" (consolidation) – TMS Europe noteiktā laikposmā paredz cenu līdzsvarošanos intervāla instrumenta robežās, izmantojot augšējo robežu, lai pārdotu, un apakšējo robežu, lai iegādātos finanšu instrumentu;
  • "mērķis" (target), "peļņas saņemšana" (profit taking)) - saprotama kā TMS Europe paredzētā instrumenta mērķa cena, kurā ir ieteicams slēgt pozīciju, kura izriet no ieteikuma, t.i., noslēgt pretējo (pretējā virziena) darījumu salīdzinājumā ar sākotnējo darījumu;
  • "zaudējumu slieksnis"(stop-loss) - jāsaprot kā TMS Europe paredzētā instrumenta mērķa cena, kurā tiek ieteikts slēgt pozīciju, ir apmērs riskam, kas saistīts ar ieguldīšanu ieteikumā minētajā instrumentā. TMS Europe sagatavo ieteikumus, kuri statistiski parāda vienlīdzīgu visu pirkšanas ("buy") un pārdošanas ("sell") ieteikumu sadalījumu. 

Pēdējos 6 mēnešos dotie ieteikumi un ieteikumu derīguma laiks

TMS Europe pēdējos 6 mēnešos veidoto finanšu tirgus analīžu un ziņojumu saraksts ir pieejams TMS Europe ziņu pakalpojuma arhīvos. Pēdējos 6 mēnešos veidotās analīzes un ziņojumi ir pieejami arī TMS Europe galvenajā mītnē.

TMS Europe veido ikdienas finanšu tirgus analīzes un ziņojumus – reizi dienā, nedēļā, mēnesī, ceturksnī, pusgadā un gadā. Tajos ietverto ieteikumu patiesums tieši izriet no laikposma, kuru aptver analīze vai ziņojums. TMS Europe uzsver, ka ieteikumu derīguma laiks var tikt saīsināts un ieteikums var zaudēt aktualitāti instrumenta tirgus cenas izrmaiņu dēļ. Īstermiņa ieteikumi ārvalstu valūtu maiņas tirgiem parasti ir derīgi 1-3 dienas kopš to sagatavošanas dienas un ieteikumi nākotnes līgumiem (futures) un cenu starpības darījumu (CFD) tipa instrumentiem 1-5 dienas, ja vien ieteikumā, analīzē vai ziņojumā nav teikts citādi.

Finanšu instrumentu un emitentu vērtēšanas metodes un pamatojums

TMS Europe veic finanšu tirgus analīzes un veido ziņojumus, kuru saturs ietver ieteikumus par finanšu instrumentiem vai to emitentiem, balstoties uz pamatotu makroekonomisko indikatoru un ekonomisko notikumu analīzi, kā arī balstoties uz statistikas metodēm un tehnisko analīzi. Īstermiņa analīžu kontekstā tiek izmantoti grafiki par vienas stundas, trīsdesmit minūšu, piecpadsmit minūšu vai piecu minūšu periodu. Vidēja termiņa analīzēm tiek izmantoti grafiki par vienas dienas, astoņu stundu vai četru stundu periodu, bet ilgtermiņa analīzēm tiek izmantoti grafiki par vienas nedēļas, viena mēneša vai viena ceturkšņa periodu.

Informācijas avoti un TMS Europe atbildība

TMS Europe sagatavotās un izstrādātās analīzes un ziņojumi ir balstīti uz datiem, kas iegūti no uzticamiem informācijas avotiem, konkrētāk, uz datiem no finanšu informācijas sniedzējiem, t.i., atzītām ziņu aģentūrām. Kaut arī analīzes un ziņojumi ir sagatavoti, balstoties uz uzticamiem informācijas avotiem, TMS Europe negarantē tajos atrodamo datu pilnīgumu, precizitāti un pareizumu. TMS Europe neuzņemas atbildību par sekām kas radušās no darbībām, kuras veiktas, balstoties uz ieteikumiem, prognozēm, paredzējumiem un jebkādu informāciju, kas ietilpst publicētajās analīzēs un ziņojumos. Līdzšinējie darbības rādītāji nesniedz garantiju par nākotnes rezultātiem .

Interešu konflikti

Lai novērstu interešu konfliktus, un apstākļus, kas varētu ietekmēt sagatavoto ieteikumu objektivitāti, TMS Europe ir ieviesuši atbilstošus normatīvus un iekšējos noteikumus, it īpaši iekļaujot ieteikumu korektas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas noteikumus, kas saistīti ar finanšu instrumentiem, to emitentiem vai sastādītājiem. Veidojot analīzes un ziņojumus, TMS Europe izmanto augstākminētos informācijas avotus. Analīžu un ziņojumu sagatavošanas stadijā tie netiek apspriesti ar trešajām personām, to skaitā ar analīzēs, ziņojumos vai ieteikumos minēto finanšu instrumentu piedāvātājiem vai izplatītājiem.

TMS Europe nenodarbojas ar finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu savā vārdā, un TMS Europe nav nekādu ieguldījumu finanšu instrumentos, kas minēti attiecīgajās analīzēs, ziņojumos un ieteikumos.

TMS Europe darbinieki un jebkura cita ar TMS Europe saistīta persona drīkst ieguldīt finanšu instrumentos, uz kuriem attiecināmas sagatavotās analīzes un ziņojumi, paši savā vārdā. Noteikumi par investīcijām finanšu instrumentos šīm personām ir atrunāti attiecīgajos normatīvos un iekšējās kārtības noteikumos, kas ir spēkā pie TMS Europe.